(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Contact

Get In Touch With Us

Telephone

(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮, ર૮પ૪૬૪

Address

સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ, સમોડા–ગણવાડા, તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Opening Hours

Mon-Sat: 08:00 AM–09:00 PM

Opening Hours

Sun: CLOSED

Email

sgvpsamoda@yahoo.com

Send Us a Message