(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Recruitment

ગ્રામસેવા

એમ. એચ. પટેલ ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય સમોડા – ગણવાડા ની બિન શૈક્ષણિક જ્ગ્યાઓ માટે પરીક્ષા આપવા પાત્ર ઉમેદવારો ની યાદી અને નીતિનિયમો