(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

Email ID

sgvpsamoda@yahoo.com

(૦ર૭૬૭) ર૮પ૪૬૪
(૦ર૭૬૭) ર૮પપર૮
સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ,

સમોડા–ગણવાડા,

તા.સિધ્ધપુર, જી.પાટણ (ઉ.ગુ.)

About

સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

સરસ્વતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ

સંદેશ
સંસ્થાના આધસ્થાપક તથા સ્વપ્નદ્રષ્ટા સ્વ. શ્રી મોહનભાઈ હરીભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન હતુ કે આ વિસ્તારમાં ગામડાંને કેન્દ્રમાં રાખીને ગાંધીજીની નઈ તાલીમની કેળવણી આધારીત એક ગ્રામઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા ઉભી થાય. એમની સંસ્થા નિર્માણની વિકાસ પ્રક્રિયામાં હું પણ સામેલ હતો. સૌના પ્રયત્નોથી અંતે જુન ૧૯૬૮થી સંસ્થા કાર્યરત બની. અનેક ચડતી પડતી માંથી પસાર થઈ એક નાનકડા બીજમાંથી મોટ વટવૃક્ષ સમાન અનેક સુવિધાઓથી સજજ આ સંસ્થાને નિહાળી આજે અંતરમાં આનંદ અને ઉમંગની લાગણી થાય છે.

મારા સાથી મિત્રોની હુંફ અને પ્રેરણા, સંતો–મહંતોના આશિર્વાદ તથા સંસ્થાના કાર્યકરો, વિદ્યાર્થીઓના સાથ સહકારથી સંસ્થાનો સર્વાગી વિકાસ થયો અને તેની સુવાસ ચોમેર ફેલાઈ, એ જ તેનો પરીચય બતાવે છે.

આ સંસ્થાને પોતાની ગણી તેને સુચારુ ધાટ આપી ઘડનાર તમામ હિતેચ્છુઓના પરિશ્રમરૂપી સહયોગને અત્રે ગાદ કરી બિરદાવુ છું. હજુપણ આ સંસ્થા ઉતરોતર અવિરત પ્રગતિ કરતી રહે અને સફળતાના સોપાનો સર કરી અદિતીય નામના મેળવે તેવી હદયપૂર્વક શુભકામના પાઠવું છું.

એજ આપનો

લીલાચંદભાઈ વી. પટેલ

સંસ્થાના ઉદેશો

ગ્રામ્યઉચ્ચ શિક્ષણ ધ્વારા કેળવણી

ખેડુતોપયોગી તાલીમ અને શિક્ષણ

કૃષિ સંશોધન અને વિસ્તરણ થકી સમાજના પ્રશ્નો ઉકેલવા પ્રવૃત થવુ

નાત–જાત અને ધર્મના ભેદભાવ વગર ઉચ્ચ શિક્ષણ

શ્રમ અને પ્રયોગિક કાર્યને કેન્દ્રમાં રાખી કેળવણી

ગ્રામ્ય સમાજને ઉપયોગી પ્રવૃતિઓ કરવી.

સંસ્થાના વિભાગો

શ્રી મો.હ.પટેલ ગ્રામસેવા મહાવિદ્યાલય (૧૯૬૮) (હેમ. ઉં. ગુ. યુીન્ઉ સંલગ્ન)

પંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્ર (૧૯૭૧)

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (૧૯૯૩) (I.C.A.R. નવી દિલ્હી સંચાલીત)

એમ.એસ.ડબલ્યુ. કોલેજ (ર૦૦૭) (હેમ. ઉં. ગુ. યુનિ. સંલગ્ન)

સંસ્થાની ગ્રામભિમુખ પ્રવૃતિઆ

ખેડુતો, પશુપાલકોની દિકરીઓ માટે કૃષિ–પશુપાલન–બાગાયત આધારીત ત્રણ વર્ષનો બી.આર.એસ. સ્નાતક અભ્યાસક્રમ

ગ્રામ ઉચ્ચ કેળવણીને બળવતર બનાવવા એમ.આર.એસ. તથા એમ.એસેડકબ્લયુનો બે વર્ષનો અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ તથા એક વર્ષનો બી.એડ.નો અભ્યાસક્રમ.

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ધ્વારા ખેડુતોનેકૃષિલક્ષી માર્ગદર્શન અને તાલીમ શિબિરોનું આયોજન.

પંચાયતની રાજને ઉતેજન આપવા તલાટી કમમંત્રીઓને વહીવટીય માર્ગદર્શન અને તાલીમ.

વિવિધ બાગાયતી રોપાઓ/ કલમો/ ફુલછોડો અને સુધારેલી બિયારણો તૈયાર કરવા અને વિતરણ કરવા.

રાષ્ટ્રિય સેવા યેાજના (N.S.S) ધ્વારા આજુબાજુના ગામોમાં વિવિધ ગ્રામોત્થાન પ્રવૃતિઓ.

પર્યાવરણલક્ષી પ્રવૃતિઓ

ખેડુત સંમેલનો અને કૃષિ પરિસંવાદોનું આયોજન.

ગૌશાળા ધ્વારા પશુ સારવાર અને કૃત્રિમ બીજદાનની પ્રવૃતિ.

મહિલાજાગૃતિ અંગે કાર્યક્રમો

ખેડુતો પ્રત્યક્ષ નિહાળી શકે તે માટે કૃષિનિદર્શન અને કૃષિપ્રદર્શન

કે.વિ.કે. ધ્વારા ખેડુતોને હા.બિયારણ/ખાતર કિટસનું વિતરણ.

સમાજકાર્ય વિભાગધ્વારાવિવિધ સમાજોપયોગી પ્રવૃતિઆ

વર્મીકમ્પોસ્ટ યુનીટ ધ્વારા ખેડુતોને વર્મીકમ્પોસ્ટનું સસ્તાદરે વેચાણ

કે.વિ.કે. ધ્વારા મહિલાઓને પગભર બનાવવા ગૃહવિજ્ઞાન અને ગૃહવ્યવસાય અંગે તાલીમ.